L’Ajuntament convoca el IV “Premi Ciutat de Calella”

L’Ajuntament convoca el II “Premi Ciutat de Calella”Al llarg de l’any hi ha nombroses aportacions de persones que contribueixen a fomentar la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat a la nostra ciutat. Que afavoreixen el progrés de la societat i el civisme, la iniciativa econòmica, l’urbanisme sostenible, la defensa del medi ambient, la defensa dels drets humans. I n’hi ha que també destaquen en l’àmbit de la cultura, l’esport o altres activitats.

S’atorgaran dos modalitats de premis, d’una banda en la categoria individual i d’altra banda en la categoria d’entitat o associació.

L’Objectiu d’aquests guardons és el reconeixement d’aquestes persones i entitats que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable durant l’any anterior al que es convoca, en els àmbits social, cultural, artístic, científic, econòmic, polític o esportiu.

És per aquest motiu que es convoca el premi:

Bases del Premi Ciutat de Calella 2016

1a – Aquestes bases tenen per objecte atorgar el Premi Ciutat de Calella en la seva IV edició. Així com fixar les normes reguladores que estableixen el procediment per a la seva concessió.

2a – S’atorgaran dos modalitats de premis, d’una banda en la categoria individual i d’altra banda en la categoria d’entitat o associació. Podran ser candidats a aquests guardons:

  • Modalitat Individual: persones nascudes i/o empadronades a Calella presentades en candidatura dins del període establert
  • Modalitat Entitat o Associació: entitats de Calella inscrites en el Registre Municipal que siguin presentades en candidatura dins del període establert.

3a – No es podrà atorgar el premi Ciutat de Calella a les persones que ostentin els següents càrrecs:

  • Alcalde, Tinents d’Alcalde i resta de Regidors de l’Excm. Ajuntament de Calella mentre es trobin en exercici dels seus càrrecs.
  • Les autoritats, funcionaris i demés persones que mantinguin qualsevol vincle o relació amb l’ajuntament i que pugin intervenir directa o indirectament en la concessió del Premi.

4a – Les candidatures es formalitzaran mitjançant la presentació de la següent documentació d’acord amb els requisits que s’indiquen:

  • Modalitat Individual: Nom i cognoms de la persona, direcció postal, telèfons i correu electrònic.

En cas de presentar a un tercer, autorització signada per l’interessat.

Currículum de la trajectòria, artística i/o professional del candidat.

  • Modalitat Entitat o Associació: Nom de l’entitat, direcció postal, telèfons i correu electrònic.

Currículum descriptiu de la trajectòria de l’entitat o associació que opta al guardó.

5a – El termini de presentació de candidatures serà fins al 16 de març de 2016. La presentació dels candidats haurà de dirigir-se a l’Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Calella, plaça de l’Ajuntament en l’horari de Registre de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Les candidatures presentades fora dels terminis assenyalats no seran admeses, amb excepció de les que s’hagin enviat per correu certificat amb data d’enviament dins del període establert.

6a – El Premi Ciutat de Calella consistirà en l’entrega de dos guardons commemoratius en les modalitats esmentades en la segona base.

7a – El fallo del Premi, que serà inapel·lable, correspondrà al recompte de les votacions ciutadanes, presidit per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Calella, o persona en qui delegui, un membre de cada partit polític amb representació al consistori. Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, la Secretària de l’Ajuntament.

8a – L’entrega del Premi serà en un acte públic, convocat a l’efecte, al que es dotarà de la transcendència i solemnitat adequada el divendres 15 d’abril de 2016 a les 22 hores. El premi serà anual. Els seleccionats seran nombrats en les dues modalitats i presentats públicament, les seves tasques i mèrits pels quals aspiren al guardó el dia de la gala. Amb el compromís explícit de que els seleccionats han d’assistir a la gala.

9a – Els guanyadors del Premi Ciutat de Calella no podran tornar-se a presentar fins després de cinc edicions.

10a – La participació en aquest certamen suposa l’acceptació íntegra de les seves Bases. Així com el resultat de la votació popular.

11ena – Es requerirà un mínim de 2 candidatures per a cada modalitat.

En cas que en alguna modalitat hi hagi menys de 2 candidatures presentades quedarà deserta per manca de participació.

Com participar-hi?

Es podrà proposar formalment una candidatura:

  • A proposta de les diferents associacions/entitats calellenques i qualsevol ciutadà de Calella, i arribant a una primera llista inicial de candidats en cadascuna de les dues modalitats.

Com es pot votar?

Els ciutadans de Calella majors d’edat interessats en la votació al Premi Ciutat de Calella 2016, podran votar a l’urna mòbil que s’ubicarà en diferents punts del municipi, així com a la que hi haurà fixa a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, per fer-ho caldrà el seu document d’identitat vigent i la butlleta degudament complimentada. Els treballadors comprovaran que la persona que vota està empadronada a la ciutat de Calella i que correspongui amb el nom escrit a la butlleta.

Es conservarà el dret de protecció de dades de caràcter personal derivat de l’article 18 de la Constitució espanyola i es reconeix a l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Des de la secretaria de l’Ajuntament de Calella, es comprovarà l’autenticitat del vot, la duplicitat del votant anul·larà la totalitat de les seves butlletes.

Com es tria el guanyador del guardó?

Fins al 16 de març de 2016

  • Propostes dels candidats:

Durant aquest període s’acceptaran les propostes de particulars, entitats, associacions i organitzacions municipals.

Del 20 de març al 11 d’abril de 2016

  • Votació Premi Ciutat de Calella:

Durant aquest període la gent de Calella votarà els candidats que creguin mereixedors del Premi Ciutat de Calella.

15 d’abril de 2016 a les 22 hores

  • Gala del Premi i entrega dels guardons als guanyadors.
Anuncis

Els comentaris estan tancats.