L’Ajuntament convoca el V “Premi Ciutat de Calella”

premiciutatcalella2017

Al llarg de l’any hi ha nombroses aportacions, tant de persones com d’associacions i entitats, que contribueixen a fomentar la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat a la nostra ciutat; que afavoreixen el progrés de la societat i el civisme, la iniciativa econòmica, l’urbanisme sostenible, la defensa del medi ambient i la defensa dels drets humans. N’hi ha que també destaquen en l’àmbit de la cultura, l’esport o altres activitats.

Per aquest motiu, amb la voluntat de reconèixer aquestes aportacions, l’Ajuntament atorgarà un any més dos guardons; un en la modalitat de categoria individual, i l’altre en la categoria d’entitat o associació, a aquelles persones i entitats o associacions que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable en els àmbits social, cultural, artístic, científic, econòmic, polític o esportiu durant l’any anterior al que es convoca.

És per aquest motiu que es convoca el premi:

Bases del Premi Ciutat de Calella 2017

1a – Aquestes bases tenen per objecte atorgar el Premi Ciutat de Calella en la seva V edició; així com fixar les normes reguladores que estableixen el procediment per a la seva concessió.

2a – S’atorgaran dues modalitats de premis. D’una banda, en la categoria individual, i d’altra banda, en la categoria d’entitat o associació.

3a – Podran ser candidats/es a aquests guardons:

 • En la modalitat individual: aquelles persones nascudes i/o empadronades a Calella, que presentin candidatura dins del període establert.
 • En la modalitat d’entitat o associació: aquelles entitats de Calella inscrites al Registre Municipal que siguin presentades en candidatura dins del període establert.

4a – No es podrà atorgar el premi “Ciutat de Calella 2017” a les següents persones:

 • L’Alcalde/essa, els i les Tinents/es d’Alcalde/essa i la resta de Regidors/es de l’Excm. Ajuntament de Calella, mentre es trobin en exercici dels seus càrrecs.
 • Les autoritats, funcionaris i demés persones que mantinguin qualsevol vincle o relació amb l’Ajuntament i que pugin intervenir directa o indirectament en la concessió del Premi.
 • Les persones o entitats guardonades en les quatre edicions anteriors.

5a – Les candidatures es formalitzaran mitjançant la presentació de la següent documentació, d’acord amb els requisits que s’indiquen:

 • Modalitat individual: nom i cognoms de la persona; direcció postal, telèfons i correu electrònic; i currículum de la trajectòria artística i/o professional del candidat. En cas de presentar a un tercer, caldrà presentar l’autorització signada per l’interessat.
 • Modalitat entitat o associació: nom de l’entitat o associació; direcció postal, telèfons i correu electrònic; i currículum descriptiu de la trajectòria de l’entitat o associació que opta al guardó.
 • Es requerirà d’un mínim de 2 candidatures per a cada modalitat. En cas que en alguna de les modalitats i hagués menys de 2 candidatures presentades, el premi quedarà desert per manca de participació.

6a – El termini de presentació de candidatures serà fins el 14 de març de 2017. La presentació de les candidats/es es fara en el registre general  de l’Ajuntament de Calella, plaça de l’Ajuntament nº 9 de les 9h a les 14:30 de dilluns a divendres. Les candidatures presentades fora dels terminis assenyalats no seran admeses; amb excepció de les que s’hagin enviat per correu certificat amb data d’enviament dins del període establert.

7a – El Premi Ciutat de Calella 2017 consistirà en l’entrega de dos guardons commemoratius en les modalitats esmentades en la segona base.

8a – El fallo del Premi, que serà inapel·lable, correspondrà al recompte de les votacions ciutadanes. Aquest recompte serà presidit per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Calella, o persona en qui aquesta delegui; i un membre de cada partit polític amb representació al consistori. Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, la Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui

9a – L’entrega del Premi serà en un acte públic, convocat a l’efecte, al que es dotarà de la transcendència i solemnitat adequada el dissabte dissabte 22 d’abril de 2017 a les 22 hores. El premi serà anual. Els seleccionats seran nombrats en les dues modalitats i presentats públicament, tot fent menció de les tasques i mèrits pels quals aspiren al guardó el dia de la gala.

A aquests efectes, els seleccionats assumeixen el compromís explícit d’assistir a la gala.

10a – Els guanyadors del Premi Ciutat de Calella 2017 no podran tornar-se a presentar fins després de cinc edicions.

11a – La participació en aquest certamen suposa l’acceptació íntegra de les seves Bases; així com del resultat de la votació popular.

Com participar-hi?

Es podrà proposar formalment una candidatura:

 • A proposta de les diferents associacions/entitats calellenques i qualsevol ciutadà de Calella; arribant a una primera llista inicial de candidats en cadascuna de les dues modalitats.

Com es pot votar?

Els ciutadans de Calella majors d’edat interessats en la votació al Premi Ciutat de Calella 2017, podran votar a l’urna mòbil que s’ubicarà en diferents punts del municipi, així com a les que hi haurà fixes a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça i a l’Ajuntament. Per fer-ho caldrà presentar el document d’identitat vigent i la butlleta degudament complimentada. És comprovarà que la persona que vota està empadronada a la ciutat de Calella i que es correspon amb el nom escrit a la butlleta.

En tot moment es preservarà el dret a la protecció de dades de caràcter personal derivat de l’article 18 de la Constitució espanyola, que també està reconegut a l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya; en base a les disposicions i previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Des de la Secretaria General de l’Ajuntament de Calella, es comprovarà l’autenticitat del vot. La duplicitat del votant anul·larà la totalitat de les seves butlletes.

Com es tria el guanyador del guardó?

 • Fins al 14 de març de 2017: Presentació dels candidats.

Durant aquest període s’acceptaran les propostes de particulars, entitats, associacions i organitzacions municipals segons la base 6a.

 • Del 15 de març al 14 d’abril de 2017: Votació Premi Ciutat de Calella.

Durant aquest període la gent de Calella votarà els candidats que creguin mereixedors del Premi Ciutat de Calella 2017.

 • 22 d’abril de 2017 a les 20 hores: Gala del Premi i lliurament dels guardons als guanyadors.
Anuncis

Els comentaris estan tancats.